Do you wish you had a twin?

Do you wish you had a twin?